October 1, 2022

ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะมีการมอบรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐที่ตั้งอยู่ในอาคารลอตเตอรีหวยจังหวัดนนทบุรี. สำหับผู้ที่สนใจสามารถรับชมทางทีวีได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ และสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล...